1. Parashikimi i Shpenzimeve Kapitale

Për vitin 2016, Bashkia Librazhd  ka programuar të kryejë shpenzime kapitale në masën 77,077,062 lekë e ndarë ne tabelen si më poshtë:

Nr. EMERTIMET  E INVESTIMEVE VLERA E PLOTE

E PROEKTIT

FINANCIMI

 

2016 2017
1 Rikonstruksion Godina e Bashkise                   22,000,000.00          10,000,000.00           12,000,000.00
2 Rikonstruksion Fusha e Futbollit dhe zyrat                   25,000,000.00          10,000,000.00           15,000,000.00
3 Rikonstruksion ish-Gjykata  per shkolle cikli ulet                      6,000,000.00            6,000,000.00                                  –
4 Ndertim Rruga e hurdhave                      1,500,000.00            1,500,000.00                                  –
5 Ndertim Ura Zalli Qarrishtes                      2,400,000.00 2,400,000                                  –
6 Rruga Kotorice -Dragostunje                         600,000.00                600,000.00                                  –
7 Ndertim trase rruga e krrabes                         500,000.00 500,000                                  –
8 Lyerje e Sifonit te kanalit te mesem                         700,000.00 700000                                  –
9 Vazhdimi I prites tek rruga e tregut                   10,306,182.00 10,306,182                                  –
10 Rikonstruksion ura Rrethi I bardhe                      1,300,000.00            1,300,000.00                                  –
11 Rikonstruksion Ura Cercan                         100,000.00                100,000.00                                  –
12 Ndertim prita perrenjsh me gabiona                      1,000,000.00 1,000,000                                  –
13 Shtrim cakull ne rruget Librazhd Katund -Bojas ,Depo ujit -guret e mullirit,Gizavesh ,Librazhd -Qender                   10,000,000.00          10,000,000.00                                  –
14 Rikonstruksion Rruga Dranovice -Kostenje                      1,000,000.00            1,000,000.00                                  –
15 Hapje Rruge Gurakuq-Rinas  1km  (Faza e pare )                      5,000,000.00            5,000,000.00                                  –
16 Blerje paisje(kompjutera ,skanera ,  fotokopjues)                      1,000,000.00            1,000,000.00                                  –
  Totali  I                   88,406,182.00          61,406,182.00           27,000,000.00
II. STUDIME PROJEKTIME                                  –
1 Projekte                      7,000,000.00            7,000,000.00                                  –
2 Studime (oponence , leje mjedisore etj )                         800,000.00                800,000.00                                  –
3 Hartim plan rilevime -saktesim te tokave bujqesore                         600,000.00 600,000                                  –
4 Shpronesim objekti per investimin Rruge e sheshe ,blloqe banimi                         250,880.00                250,880.00                                  –
5 Mbikqyrje dhe kolaudim punimesh                      2,000,000.00            2,000,000.00                                  –
  Totali  II                   10,650,880.00          10,650,880.00  
III. Investime per  Ndermarrjen e Sherbimeve dhe Gjelberimit
1 Sistemim  Varrezat fusha e Manes                      1,500,000.00            1,500,000.00                                  –
2 Blerje kontiniere metalike me kapacitet 1.1 m3(150 cope)                      2,700,000.00            2,700,000.00
3 Blerje konteniere metalike te vegjel (50 cope)                         270,000.00                270,000.00
4 Sistemim lulishte Arka e Kursimit                         550,000.00                550,000.00
  Totali III                      5,020,000.00            5,020,000.00 0
  TOTALI  I+II+III                 104,077,062.00          77,077,062.00           27,000,000.00

 

 

 

     VENDIM

NR 14  DATE 25/01/2017

Per  miratimin e buxhetit te Bashkise Librazhd dhe njesive ne varesi te saj  per vitin 2017.

Ne mbeshtetje te Ligjit Nr. 115/2014 “Per ndarjen Administrativo –Territoriale te Njesive te Qeverisjes Vendore ne Shqiperi “ , te Ligjit 139/2015  Date 17.12.2015  “Per Vetqeverisjen Vendore “ neni 54 pika dh  , te Ligjit Nr.9936 Date 26.06.2008 “Per Menaxhimin e Sistemit Buxhetor ne Republiken e Shqiperise “ , I ndryshuar si dhe ne Ligjin Nr. 130/2015 Date 15.12.2016 “Per Buxhetin e vitit 2017” , ne Udhezimin Nr.2 Date 6.02.2012 “Per proçedurat standarte te zbatimit te buxhetit “ si dhe ne Udhezimin plotesues  “Per zbatimin e buxhetit te vitit 2017 “,Keshilli I Bashkise  I mbledhur sot me date  25.01.2017me propozim te Kryetarit te Bashkise

VENDOSI

  1. Te miratoje totalin e burimeve per vitin 2017 ne vleren 769,138,255 leke
  2. Te miratoje totalin e shpenzimeve per vitin 2017 ne vleren 769,138,255 leke.
  3. Te miratoje planin e te ardhurave per vitin 2017 ne vleren 107,070,000 leke per Bashkine Librazhd dhe Njesite administrative sipas tabeles me poshte :

vendimi i buxhetit 2017