Programi Buxhetor Afatmesëm

2024 – 2026

RAPORT I MONITORIMIT TË ZBATIMIT TË BUXHETIT   JANAR-GUSHT  2023

Raport monitorimi Janar-prill 2023

Instrumenti i Planifikimit Financiar 2024-2026

Me poshte do te gjeni te publikuar raportin e monitorimit Janar -Dhjetor 2022  si dhe raportin perfundimtar te monitorimit te zbatimit te buxhetit ne Bashkine Librazhd.

 

Raport Monitorimi  Janar – Dhjetor 2022

 

—————————————————————————————————————————————

Publikohet Informacioni i detajuar si dhe relacioni  i buxhetit per vitin 2023 

Relacion Buxheti B.Librazhd 2023

Tabelat e buxhetit total 2023 (1)

Ndarja e shpenzimeve sipas transfertave viti 2023 (1)

Te ardhurat 2023 (1)

Raporti i Monitorimit Janar – Prill2022

Raport monitorimi Janar-prill 2022

Anekset e Raportit te monitorimit Janar -Prill 2022

 

 

Me poshte publikohet  raporti final i performances 2021.

  Librazhd – Raporti Performances 2021 – final

 

RAPORT I MONITORIMIT TË ZBATIMIT TË BUXHETIT   JANAR-DHJETOR  2021

BASHKIA LIBRAZHD

Raport monitorimi Janar- Dhjetor 2021

 

Publikohet  Raporti i Monitorimit per periudhen Janar – Gusht  2021 si dhe Anekset e Raportit per kete periudhe.

 

Raport monitorimi Janar- Gusht 2021

Anekset e Raportit te monitorimit Janar -Gusht 2021

 

Publikohet Raporti i Performances 2020 si dhe Anekset e Monitorimit bashke me Raportin e Monitorimit Janar – Prill 2021

Raporti i Monitorimit Janar Prill 2021

anekset e monitorimit

Raporti i Perfomance 2020

 

Me poshte do te gjeni Raportin e Monitorimit per periudhen  Janar  – Dhjetor  2020 per Bashkine Librazhd.

Raport monitorimi Janar-Dhjetor 2020—————————————————————————————————————————————

Raporti i plote  “Buxheti per Qytetarin 2021- 2023.

Dokumenti bazohet në të dhënat e konsoliduara të Instrumentit të Planifikimit Financiar 2021 – 2023 dhe të dhënat e paraqitura në relacionin shoqërues të programit buxhetor afat – mesëm. Ky dokument është prodhuar nga Bashkia Librazhd me asistencën e Projektit Bashki të Forta.

Librazhd – Buxheti për Qytetarin – 17.02.2021—————————————————————————————————————————————

Bashkengjitur me poshte do te gjeni Buxhetin e Bashkise Librazhd  per vitin 2021 si dhe Buxhetin e trasheguar per vitin 2021.

 

Buxheti i vitit 2021  

Buxheti Trasheguarave per 2021

Të dashur bashkëqytetare,

Me poshte po publikojme nje pyetesor qe ka lidhje me performancen e Bashkise Librazhd per vitin 2019.

Ky pyetsor synon të marrë mendimin tuaj në lidhje me performancën e Bashkisë Librazhd për vitin 2019 dhe të mundësoje integrimin e kërkesave qytetare në Projektbuxhetin Afatmesëm 2021-2023.

Pyetsori bazohet në të dhenat e Raportit te Performances 2019. Raport synon të paraqesë rezultatet vjetore të bashkisë në një format me transparent dhe të kuptueshëm si dhe përkthimin e tyre në shërbime dhe investime per komunitetin vendor.

 

Ju lutemi klikoni linkun, jepni mendimin tuaj dhe bëhuni edhe ju pjesë në vendimarrje!

 

Linku I Pyetesorit:

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nWQNBpMs0kSCAKPrnzxBYA0C4RFYvVZNqR6fwPSD9t9UNk1WUE5MVlhOWDk1SVk5NjgyQkxMWlExOS4u

 

Ju Faleminderit!

—————————————————————————————————————————————

Me  poshte do te gjeni raportin e performaces per periudhen 2019 si dhe relacionin perkates.  Njekohesisht po publikojme Raportin e monitorimit Janar Dhjetor 2019 si dhe Ankeset e Raportit.

Librazhd – Raporti i Performances 2019 – V2 – 17 Prill 2020  

Raporti Performances LIBRAZHD – Relacion per PR 2019 – Final 17 Prill 2020

Anekset e Raportit te monitorimit Janar -Dhjetor 2019

 

—————————————————————————————————————————————

 

Me poshte do gjeni tabelat e parashikimeve te invetimeve per periudhen 2020-2022 per Bashkine Librazhd si dhe Tabelat e buxhetit bashke me Planin e Performances  afatmesme Buxhetore 2020 -2022

BASHKIA LIBRAZHD-PLANI I PERFORMANCËS AFATMESME BUXHETORE 2020 – 2022

PARASHIKIM INVESTIME NE TOTAL 2020-2022 (2) (1)

Tabelat e buxhetit total 2020 (2)

—————————————————————————————————————————————

Realizimi i buxhetit per periudhen janar-prill 2019, eshte bere duke respektuar ligjin Nr. 9936 date 26.06.2008 “ Per menaxhimin e sistemit buxhetor ne Republiken e Shqiperise” i ndryshuar , ligjin nr. 10296 date 8.7.2010 “Per menaxhimin financiar dhe kontrollin” i ndryshuar , udhezimin nr. 2 date 6.2.2012 “ Per procedurat standarte te zbatimit te
buxhetit” i ndryshuar , ligjin nr.68 date 27.04.2017 “Per financat e vetqeverisjes vendore “ si dhe V.K.B. Nr.138  date 24.12.2018 “Per miratimin e  buxhetit te vitit 2019 dhe programit buxhetor afatmesem  perfundimtar afatmesem 2019 -2021..

Me poshte do gjeni Relacionin, Raportin e monitorimit Janar – Prill 2019 si dhe buxheti 2019
 

 

 

 

 


REPUBLIKA E SHQIPERISE
BASHKIA LIBRAZHD

Lenda : Raporti I monitorimit te buxhetit per vitin 2018
DREJTUAR ; MINISTRISE SE FINANCES
DREJTORISE SE BUXHETIT VENDOR
TIRANE

Në zbatim të ligjit nr. 9936, datë 26.06.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqiprisë”,
mbështetur në udhëzimin e Ministrisë së Financave, nr. 2 datë 06.02.2012, “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit”
si dhe ne zbatim te Ligjit Nr.68 Date 27.04.2017 “Per financat e vetqeverisjes vendore “ po ju sjellim nje raport te realizimit
te buxhetit per vitin 2018 .
Per vitin 2018 me V.K.B. Nr. 112 Date 29.12.2017 “Per buxhetin e vitit 2018 dhe programin buxhetor afatmesem 2018 –
2020 “ Bashkia Librazhd ka miratuar fonde per shpenzime nga transferta e pakushtezuar , te ardhurat e veta dhe transferta
specifike per 14 programe buxhetore ne nje vlere totale prej 754,243,199 lekesh.Programet buxhetore jane si me poshte :

Raporti i plote mund te shkarkohet ne linkun e e meposhtem.

 

——————————————————————————————————————–

 

 

VENDIM

NR 138 DATE 24/12 /2018

“PER MIRATIMIN E BUXHETIT TE VITIT 2019 TE BASHKISE LIBRAZHD DHE PROGRAMIT  PERFUNDIMTAR  BUXHETOR AFATMESEM 2019-2021

Ne mbeshtetje   te Ligjit 139/2015  Date 17.12.2015  “Per Vetqeverisjen Vendore “ neni 54 pika dh  ,te Ligjit 68/2017  “Per Financat e Vetqeverisjes Vendore “, te Ligjit Nr.9936 Date 26.06.2008 “Per Menaxhimin e Sistemit Buxhetor ne Republiken e Shqiperise “ , I ndryshuar si dhe ne Ligjin Nr.99/2018 Date 3.12.2018 “Per Buxhetin e vitit 2019” , ne Udhezimin Nr.2 Date 6.02.2012 “Per proçedurat standarte te zbatimit te buxhetit “ne  Udhezimit Nr.8 date 29.08.2012 “Per proçedurat standarte te pergatitjes se programit buxhetor afat mesem “, si dhe ne  udhezimin Nr. 23, datë 30.7.2018 “Per procedurat standarte te pergatitjes se programit buxhetor afatmesem te njesive te Vetqeverisjes Vendore “Keshilli I Bashkise  I mbledhur sot me date ____/12/2018 me propozim te Kryetarit te Bashkise  Librazhd

VENDOSI

  1. Te miratoje buxhetin e Bashkise Librazhd per vitin 2019  dhe programin buxhetor afatmesem te Bashkise Librazhd , per periudhen 2019-2021 si me poshte vijon :
    • Plani I burimeve te Bashkise Librazhd per periudhen 2019-2021 eshte ne shumat si me poshte vijon :
PLANI I TE ARDHURAVE VITI 2019 VITI 2020 VITI 2021
Te ardhura nga taksat dhe tarifat vendor e 145,398,000 151,990,000      150,440,000
–          Te ardhura tatimore    42,420,000   45,350,000        41,667,000
–          Te ardhura jo tatimore 102,978,000 106,640,000      108,773,000
       
Te ardhura nga transferta e pakushtezuar 266,913,189 283,525,982      310,766,810
Transferta specifike 132,898,225 132,899,000      132,899,000
Te Ardhura te trasheguara nga viti 2019   17,912,000    
Financim per 2019 nga Word Vision per Projektin “Tungjatjeta Jete “ 1,248,425    
Transferta specifike e trasheguar nga viti 2018     13,903,031    
TOTALI I TE ARDHURAVE 578,302,870 568,414,982 594,105,810

….

vendimi i buxhetit 2019 (1)

PARASHIKIM INVESTIME NE TOTAL 2019

 

 

————————————————————————————————————————————–

 

REPUBLIKA E SHQIPERISE

KESHILLI BASHKIAK

VENDIM

PER MIRATIMIN E PROJEKTIT TE PARE TE PROGRAMIT BUXHETORAFATMESEM 2019-2021PER BASHKINE LIBRAZHD

 

VENDIM PER MIRATIMIN E PROJEKTIT TE PARE TE PROGRAMIT BUXHETORAFATMESEM 2019- 2021PER BASHKINE LIBRAZHD Ne mbeshtetje te Ligjit 139/2015 Date 17.12.2015 “Per Vetqeverisjen Vendore “ neni 54 pika dh ,te Ligjit 68/2017 “Per Financat e Vetqeverisjes Vendore “, te Ligjit Nr.9936 Date 26.06.2008 “Per Menaxhimin e Sistemit Buxhetor ne Republiken e Shqiperise “ , I ndryshuar, ne Udhezimin Nr.2 Date 6.02.2012 “Per proçedurat standarte te zbatimit te buxhetit “ si dhe Udhezimit Nr.8 date 29.08.2012 “Per proçedurat standarte te pergatitjes se programit buxhetor afat mesem “ si dhe ne udhezimin plotesues Nr.6/1 Date 28.02.2018 “ Per pergatitjen e buxhetit vendor “, Keshilli I Bashkise I mbledhur sot me date 25/06/2018 me propozim te Kryetarit te Bashkise Librazhd VENDOSI 1. Te miratoje “Parashikimin e burimeve te te ardhurave teBashkise Librazhd “ sipas Formatit 1 . 2. Te miratoje “Parashikimin e shperndarjes se shpenzimeve sipas programeve per Bashkine Librazhd “sipas Formatit F2 3. Te miratoje “Planifikimin e tavaneve afatmesme te shpenzimeve per Bashkine Librazhd “sipas formateve (KB1-KB 29) 4. Te miratoje “Investimet afatmesme ne nivel program “ sipas Formatit F 15. 5. Te miratoje “Kerkesat shtese te programit buxhetor afatmesem “ sipas Formati F4 6. Te miratoj numrin e punonjesve sipas Formatit B1 dhe B2 . 7. Per zbatimin e ketij vendimi ngarkohet Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik dhe Menaxhimit Financiar , Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit te Territorit , Sektori Juridik si dhe Institucionet ne varesi te Bashkise Librazhd. 8. Ky vendim hyn ne fuqi 10 dite pas shpalljes.

 

Vendimi i buxhetit afatmesem 2019 -2021

Programi Buxhetor Afatmesem 2019-2021

_____________________________________ ____________________________________

REPUBLIKA E SHQIPERISE

KESHILLI BASHKIAK

VENDIM

NR 112 DATE 29/12 /2017

“PER MIRATIMIN E PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESEM 2018-2020DHE  DETAJIMIN E BUXHETIT TE BASHKISE LIBRAZHD PER VITIN 2018 “

Ne mbeshtetje   te Ligjit 139/2015  Date 17.12.2015  “Per Vetqeverisjen Vendore “ neni 54 pika dh  ,te Ligjit 68/2017  “Per Financat e Vetqeverisjes Vendore “, te Ligjit Nr.9936 Date 26.06.2008 “Per Menaxhimin e Sistemit Buxhetor ne Republiken e Shqiperise “ , I ndryshuar si dhe ne Ligjin Nr.109/2017 Date 30.11.2017 “Per Buxhetin e vitit 2018” , ne Udhezimin Nr.2 Date 6.02.2012 “Per proçedurat standarte te zbatimit te buxhetit “ si dhe Udhezimit Nr.8 date 29.08.2012 “Per proçedurat standarte te pergatitjes se programit buxhetor afat mesem “,Keshilli I Bashkise  I mbledhur sot me date 29/12/2017 me propozim te Kryetarit te Bashkise  Librazhd

VENDOSI

Te miratoje programin buxhetor afatmesem te Bashkise Librazhd , per periudhen 2018-2020 si me poshte vijon :

Plani I te ardhurave te Bashkise Librazhd per periudhen 2018-2020 eshte ne shumat si me poshte vijon :

Bashkia Librazhd Buxheti 2018

vendimi i kalendarit

VENDIMI I KESHILLIT BUXHETI 2018

 

_____________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________

 

  1. Parashikimi i Shpenzimeve Kapitale per vitin 2016

Për vitin 2016, Bashkia Librazhd  ka programuar të kryejë shpenzime kapitale në masën 77,077,062 lekë e ndarë ne tabelen si më poshtë:

Nr. EMERTIMET  E INVESTIMEVE VLERA E PLOTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E PROEKTIT

FINANCIMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 2017
1 Rikonstruksion Godina e Bashkise                   22,000,000.00          10,000,000.00           12,000,000.00
2 Rikonstruksion Fusha e Futbollit dhe zyrat                   25,000,000.00          10,000,000.00           15,000,000.00
3 Rikonstruksion ish-Gjykata  per shkolle cikli ulet                      6,000,000.00            6,000,000.00                                  –
4 Ndertim Rruga e hurdhave                      1,500,000.00            1,500,000.00                                  –
5 Ndertim Ura Zalli Qarrishtes                      2,400,000.00 2,400,000                                  –
6 Rruga Kotorice -Dragostunje                         600,000.00                600,000.00                                  –
7 Ndertim trase rruga e krrabes                         500,000.00 500,000                                  –
8 Lyerje e Sifonit te kanalit te mesem                         700,000.00 700000                                  –
9 Vazhdimi I prites tek rruga e tregut                   10,306,182.00 10,306,182                                  –
10 Rikonstruksion ura Rrethi I bardhe                      1,300,000.00            1,300,000.00                                  –
11 Rikonstruksion Ura Cercan                         100,000.00                100,000.00                                  –
12 Ndertim prita perrenjsh me gabiona                      1,000,000.00 1,000,000                                  –
13 Shtrim cakull ne rruget Librazhd Katund -Bojas ,Depo ujit -guret e mullirit,Gizavesh ,Librazhd -Qender                   10,000,000.00          10,000,000.00                                  –
14 Rikonstruksion Rruga Dranovice -Kostenje                      1,000,000.00            1,000,000.00                                  –
15 Hapje Rruge Gurakuq-Rinas  1km  (Faza e pare )                      5,000,000.00            5,000,000.00                                  –
16 Blerje paisje(kompjutera ,skanera ,  fotokopjues)                      1,000,000.00            1,000,000.00                                  –
  Totali  I                   88,406,182.00          61,406,182.00           27,000,000.00
II. STUDIME PROJEKTIME                                      –
1 Projekte                      7,000,000.00            7,000,000.00                                  –
2 Studime (oponence , leje mjedisore etj )                         800,000.00                800,000.00                                  –
3 Hartim plan rilevime -saktesim te tokave bujqesore                         600,000.00 600,000                                  –
4 Shpronesim objekti per investimin Rruge e sheshe ,blloqe banimi                         250,880.00                250,880.00                                  –
5 Mbikqyrje dhe kolaudim punimesh                      2,000,000.00            2,000,000.00                                  –
  Totali  II                   10,650,880.00          10,650,880.00  
III. Investime per  Ndermarrjen e Sherbimeve dhe Gjelberimit      
1 Sistemim  Varrezat fusha e Manes                      1,500,000.00            1,500,000.00                                  –
2 Blerje kontiniere metalike me kapacitet 1.1 m3(150 cope)                      2,700,000.00            2,700,000.00  
3 Blerje konteniere metalike te vegjel (50 cope)                         270,000.00                270,000.00  
4 Sistemim lulishte Arka e Kursimit                         550,000.00                550,000.00  
  Totali III                      5,020,000.00            5,020,000.00 0
         
  TOTALI  I+II+III                 104,077,062.00          77,077,062.00           27,000,000.00

 

 

 

     VENDIM

NR 14  DATE 25/01/2017

Per  miratimin e buxhetit te Bashkise Librazhd dhe njesive ne varesi te saj  per vitin 2017.

Ne mbeshtetje te Ligjit Nr. 115/2014 “Per ndarjen Administrativo –Territoriale te Njesive te Qeverisjes Vendore ne Shqiperi “ , te Ligjit 139/2015  Date 17.12.2015  “Per Vetqeverisjen Vendore “ neni 54 pika dh  , te Ligjit Nr.9936 Date 26.06.2008 “Per Menaxhimin e Sistemit Buxhetor ne Republiken e Shqiperise “ , I ndryshuar si dhe ne Ligjin Nr. 130/2015 Date 15.12.2016 “Per Buxhetin e vitit 2017” , ne Udhezimin Nr.2 Date 6.02.2012 “Per proçedurat standarte te zbatimit te buxhetit “ si dhe ne Udhezimin plotesues  “Per zbatimin e buxhetit te vitit 2017 “,Keshilli I Bashkise  I mbledhur sot me date  25.01.2017me propozim te Kryetarit te Bashkise

VENDOSI

  1. Te miratoje totalin e burimeve per vitin 2017 ne vleren 769,138,255 leke
  2. Te miratoje totalin e shpenzimeve per vitin 2017 ne vleren 769,138,255 leke.
  3. Te miratoje planin e te ardhurave per vitin 2017 ne vleren 107,070,000 leke per Bashkine Librazhd dhe Njesite administrative sipas tabeles me poshte :

vendimi i buxhetit 2017