Draft – Paketa Fiskale 2024

Rregullorja e Bashkise Librazhd.

Neni 1 Objekti

Kjo rregullore ka për objekt krijimin e një kuadri rregullator për funksionimin me efikasitet dhe efiçencë të administratës së Bashkisë së Librazhdit, përcaktimin e detyreve dhe përgjegjësive të stafit të bashkisë , përcaktimin e mënyrave të bashkëveprimit të organeve të bashkisë ndërmjet tyre dhe me të tretët, për realizimin e funksioneve dhe koompetencave të saj të përcaktuara në aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi në Republikën e Shqipërisë. …. (kliko linkun per rrgulloren e plote)

ORGANIGRAMA – BASHKIA LIBRAZHD