NJOFTIM PER PUNESIM – THIRRJE PUBLIKE NE KUADER TE PROGRAMIT ReLOaD PER KOORDINATOR PROJEKTI DHE EKSPERT MJEDISOR.

 NE KUADER TE PROGRAMIT  ReLOaD  SHOQATA ALBNATYRA BEN  KETE  NJOFTIM -THIRRJE PUBLIKE PER DY POZICIONE PUNE:

Koordinator projekti dhe Ekspert  mjedisor

 

Emri i projektit :  “Mbrotja e lumit Shkumbin nga ndotjet urbane“

Pershkrimi i projektit :  Projekti ka synim kryesor te permiresoje gjendjen e ndotjes aktuale të lumit Shkumbinm nëpërmjet ndergjegjësimit, aktivizimit të aktorëve te ndryshëm, analizave te situatës dhe hartimin e një plani veprimi për të ardhmen. Ky projekt zbatohen në kuadër të projektit ReLOaD në Shqipëri.

Qëllimi :   Në zbatim te projektit Shoqata Albnatyra ka si objektiv të ofrojë dy pozicione:

 1. Një Koordinator  projekti për koordinimin e të gjitha aktiviteteve të projektit si dhe raportimi sipas udhëzuesit.
 2. Një ekspert mjedisor për Studimin, grumbullimin e të dhënave (material+harte)  mbi ndotjen e lumit Shkumbin.

Detyrat që do të kryejnë kandidatët :

 1. A)Kordinator i Projektit
 • Koordinimi i aktiviteteve të projektit sipas planit (garfikut) të përcaktuar në projekt.
 • Koordinimi dhe komunikimin midis Shoqatës Albnatyra,UNDP dhe Bashkisë Librazhd për te gjitha aktivitetet e parashikuara.(email,telefonata,poste etj).
 • Koordinimin me institucionet e tjera për realizimin e aktiviteteve: ndërgjegjësime, takime, konferece, aksionet për pastrim etj.
 • Mbajtja e te dhenave per cdo aktivitetet (raporte,lista prezence, foto  etj)
 • Raportimi sipas udhezuesit ReLOaD/UNDP
 • Monitorimi nga organizata për ecurinë e aktiviteteve
 • Ndjekjen dhe përgatitjet e vend-takimeve,logjistikën dhe shpenzimeve financiare.
 • Koordinatori duhet të jetë gjithë kohës disponibël ne të gjithë kohën e zgjatjes të zbatimit të projektit (9 muaj).

SPECIFIKIME TEKNIKE

 1. Kriteteret që duhet të plotësojne kandidatët
 2. Kordinator Projekti duhet të plotësojë këto kritere:
 3. a)Arsimi i lartë, diplomuar e fushën e Mjedisit (Ing..Mjedisi,Pyjesh dhe ujra)
 4. b)Ekspereince jo më pak se 3 vjet në një organizatat mjedisore
 5. c)Të kete qenë të paktën 1 herë koordinator  projektesh në organizate
 6. d)Aftesi komunikuese dhe drejtuese të punës në grup
 7. e)Të jetë fleksibel me oraret e punes.
 8. f)Të ketë aftësi të mira prezantuese.

Detyrat që do të kryejnë kandidatët :

 1. B)Eksperti Mjedisore
 • Grumbullimi i të dhënave mbi pikat më të ndotura te lumit Shkumbin duke audituar 15 fshatrat që shtrihen në pellgun ujëmbledhës të Shkumbinit duke përcaktuar koordinatat,foto,harta dhe pergatitija e një materiali prezantues prej 45 kopjesh, për konferencën që do të realizohet gjatë muajit nëntor 2018.
 • Marrja e kampioneve  të ujit ne 3 pika të lumit Shkumbin (Ura Golikut, Bushtrice,Mirakë) me qëllim nxjerrjen e te dhënave (analiza laboratorike) duke krahasuar të dhënat e cdo stacioni ër shkallen e ndotjes.
 • Percaktimin e habitateve ujore mbi gjendjen e tyre dhe nese a ka ndryshim te tyre si rezultat i ndotjes.
 • Hartimin e një materiali mbi studimin e kryer për cilësinë e ujit duke realizuar krahasime,statistika dhe analiza përkatëse.
 • Materialet të përgatiten edhe në versionin powerpoint duke marre parasysh të gjitha rekomandimet e zbatuesit të projektit.
 • Eksperti do te paguhet 15 ditë pune për kryerjen e studimit mbi pikat e ndotjes duke paraqitur nje material në 45 kopje dhe 15 ditë të tjera për marrjen analizimin e kampioneve të ujit duke hartuar edhe një raport mbi këtë studim.

SPECIFIKIME TEKNIKE

 

 1. Ekspert projekti
 2. a)Arsimi i lartë, diplomuar e fushën e Mjedisit (Inxh.Mjedisi,Pyjesh dhe ujra)
 3. b)Ekspereince jo më pak se 3 vjet në fushën mjedisore
 4. c)Aftësi komunikuese dhe drejtuese të punës në grup
 5. d)Të jetë fleksibel me oraret e punes.
 6. e)Të ketë kyer studime ose te kete qene pjese e nje grupi kerkues ne fushen mjedisore.
 1. Dokumentat që duhen paraqitur në aplikim per Koordinator  projekti dhe ekspert mjedisor :
 2. CV e aplikantit, diplome (skanim me ngjyra)
 3. Kualifikime te ndryshme mbi fushën e mjedisit
 4. Referenca nga punëdhënës apo nga OJF
 5. Preferohen kandidate që janë nga qyteti i Librazhdit apo brenda qarkut Elbasan

Të interesuarit deri me date 05.10.2018 të dërgojnë dokumentat e mësipërme në adresën e email-it racfp.org@gmail.com

Festivali VIII Folklorik Mbarëkombëtar ” Vallja Dyshe në Breza “, 6-7 shtator 2018

 

Festivali VIII Folklorik Mbarëkombëtar ” Vallja Dyshe në Breza “, 6-7 shtator 2018
Festivali folklorik mbarëkombëtar “Vallja Dyshe në Breza” ze fill në vitin 2000 me iniciativën dhe interesimin e drejtpërdrejtë të Artistit të Merituar, Mjeshtrit te Madh z. Sadi Halili, i cili për 7 edicione rresht, nga viti 2000 deri në vitin 2012 ka qënë drejtor i përgjithshëm dhe president i këtij festivali. Ai jo vetëm që kishte karizmën për t’i motivuar grupet e interpretuesve popullorë për t’iu bashkëngjitur veprimtarive të tilla, por ishte edhe një menaxher i zoti i këtyre aktiviteteve. Krahu i djathtë i tij ka qënë kompozitori i mirënjohur mbarëkombëtarisht z Naim Gjoshi. Falë tyre, pas vështirësive të para, që përkojnë me fillimet në vitin 2000, kur pjesëmarrja ështe modeste, vetëm me 7 grupe, ky aktivitet erdhi dhe u zgjerua në 17, 19 e deri në 21 grupe pjesëmarrëse me 230 iterpretues.

Festivali VIII në dt 6-7 Shtator 2018 vjen pas 6 vjetësh nderprereje. S’kishte si të ndidhte ndryshe; humbja e Mjeshtrit të Madh Sadi Halili, ndarë nga jeta në vitin 2012, qe e rëndë. Në një farë mënyre ajo do të ndikonte edhe tek Vallja Dyshe , të cilën ai e deshi aq shumë. Tani jemi në momentin e rikthimit të një tradite të bukur, traditës së Valles Dyshe ndër Breza. Synimi i Mjeshtrit ishte që ta fuste këtë festival në axhendën e aktiviteteve kulturore të Ministrisë së Kulturës. Pikërisht kjo është edhe ambicja e organizatorëve të këtij festivali, nën kujdesin e drejtpërdrejte të Kryetarit të Bashkisë z. Kastriot Gurra.

No automatic alt text available.