Njoftim per Konsultim Publik.

NJOFTIM PER KONSULTIM PUBLIK

Ne zbatim te Ligjit Nr.146/2014 “Per Njoftimin dhe Konsultimin Publik” , Ligjit nr.139/2015
“Per Vetqeverisjen Vendore”, Ligjit nr.9936 date 26.06.2008 “Per Menaxhimin e Buxhetit ne
Republiken e Shqiperise”, Ligjit nr.9632 date 30.10.2006 “Per Sistemin e Taksave Vendore”;
Bashkia Librazhd njofton banoret dhe grupet e interesit se ne kuader te hartimit te Projekt
Buxhetit te vitit 2022, Buxhetit Afatmesem 2022-2024 dhe Paketes Fiskale per vitin 2022, do te
organizoje degjese publike diten e Premte me date 19/11/2021, ora 11:00, tek lokali ZHARRI ne
Librazhd.
Per rendesine qe ka kjo procedure, mendimi dhe diskutimi me banoret, grupet e interesit dhe
OJF-te, eshte shume i mirepritur ndaj jeni te lutur te merrni pjese per te shprehur opinionin dhe rekomandimet tuaj.
Permbledhja e gjithe takimeve do ti paraqiten Grupit te Menaxhimit Strategjik.

Duke ju falenderuar!

KRYETARI I BASHKISE
KASTRIOT  GURRA

konsultimi publik