Planifikimi Urban – Perfshirja e gjithe grupeve te interesit.

Zhvillimi i qytetit të Librazhdit është çështje e një grupi të gjerë të palëve të interesuara dhe jo vetëm. Të gjithë banorët e Librazhdit janë të interesuar që qyteti të zhvillohet, në shumë dimensione të tij. Për këtë arsye, procesi i planifikimit urban, duke përfshirë të gjithë aktorët e interesuar kontribuojne drejtpërdrejt në përmirësimin e përfshirjes së nevojave të grupeve të ndryshme në këtë process planifikimi. Ndaj, duhet të sigurohet një proces i hapur, transparent dhe pjesëmarrës.

Në zbatim të iniciativës “ATELIER Librazhd”, që ka për synim ndërtimin e kapaciteteve profesionale për panifikimin urban të orientuar drejt dialogut, si dhe përfshirjen sociale në proceset e dizenjimit, kemi pergattitur nje pyetesor – intervestë e cila do të realizohet me punonjësit e pushtetit vendor, institucione te ndryshme dhe banoret e qytetit.

Qëllimi: Kjo intervistë ka për qëllim të evidentojë, sfidat, mundesitë/ potencialin dhe nevojat e organeve të pushtetit vendor në raport me planifikimin urban me pjesëmarrje. Ky është një projekt pilot /eksperimental për sa i takon zbatimit te instrumentit ‘Do-Tank’ (Do-Tank është një ushtrim aktiv planifikimi që zhvillon ide dhe koncepte për qytetin e Librazhdit).

Lutemi te plotesoni njerin nga linqet e meposhtme:

 

pyetesori per institucione

———————————————————————————————————————–
———————————————————————————————————————–
Duke ju falenderuar,
Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit te Territorit,Projektimeve dhe Strehimit
Bashkia Librazhd