LIGJ
Nr. 139/2015
PËR VETËQEVERISJEN VENDORE

Objekti i ligjit
Ky ligj rregullon organizimin dhe funksionimin e njësive të vetëqeverisjes vendore në Republikën
e Shqipërisë, si dhe përcakton funksionet, kompetencat, të drejtat dhe detyrat e tyre e të organeve
përkatëse.

Per informacion te plote te ligjit klikoni linkun me poshte.

Legjislacioni per Pushtetin Vendor 

Ligji per qeverisjon vendore