Njoftim per vend te lire pune.

Bashkia Librazhd është shpallur fituese  në thirrjen IPA 2018 – EU for socio-economic development (as alternative to drugs cultivation and trafficking)  me projektit “No Drugs! Food Hub – A sustainable development alternative for youth and communities in Librazhd”.  Ne lidhje sa me siper Bashkia shpall njoftimin per vend te lire pune ne pozicionin,  Menaxher Projekti .  Per me shume info klikon ne linkun me poshte

Njoftim vend lire pune

NJOFTIM Për vende të lira pune

NJOFTIM

Për  vende të lira pune për pranimin në  nivelin bazë në strukturat e shërbimit të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin.

Në zbatim të Ligjit nr.152/2015, datë 21.12.2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin” dhe VKM nr.520 datë 25.07.2019 Për miratimin e rregullores për Shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin Kreu i III “Ndarja e funksioneve, nivelet, detyrat,procedurat e përzgjedhjes për emërim, lirim pezullim dhe përjashtim ”, VKB Nr.120 datë29/12/2020 “Për miratimin e detajimit të Buxhetit për vitet 2021-2022-2023”, Urdhëri i  kryetarit të bashkisë nr.1033  datë 31 /12 /2020 “Për miratimin e strukturës organizative të Bashkisë viti 2021” ,  Njësia e Burimeve Njerëzore në Bashkinë e Librazhd ,  njofton se në Stacionin  e MZSH-së shpallet:

1  (një )  vend i  lirë pune  në pozicionin:

 • Drejtues automjeti  , zjarrfikës / operues/ luftues/shpëtues 1  (nji ) pozicion  (niveli bazë)

Përshkrimi i përgjithshëm i vendit të punës.

Shërbimi i MZSH-së është një strukturë e specializuar e gatishmërisë së përhershme, misioni i të cilës është inspektimi, parandalimi me masat e marra për mbrojtjen nga zjarri, ndërhyrja për shuarjen e zjarreve, shpëtimi i jetës, gjësë së gjallë, pronës, mjedisit, pyjeve dhe kullotave në aksidenteve të ndryshme, fatkeqësi natyrore, si dhe në ato të shkatuara nga dora e njeriut. Luftuesi/ Shpëtuesi /Drejtuesi i automjeteve dhe Punonjësi në sallën operuese është personi i emëruar në strukturat e shërbimit të MZSH-së, i trajnuar profesionalisht për të ndërhyrë në shuarjen e zjarreve dhe shpëtimin e jetës së njeriut, të gjësë së gjallë dhe pronës. Duhet të njohë dhe të zbatojë orarin e veprimeve, të dijë pozicionin në shërbim dhe detyrat e tij funksionale, të jetë në çdo kohë në gadishmëri të lartë për të vepruar në zgjidhjen e situatave që ndodhin, të njohë dhe të zbatojë rregullat e brendshme në stacion dhe të sigurojë paprekshmërinë dhe abuzimin e mjediseve, teknikës, paisjeve etj, të mbajë pastër të gjitha ambjentet që disponon stacioni, të jetë i sjellshëm në komunikim me qytetarët që kërkojnë ndihmë, me kolegët duke pasqyruar një figurë qytetare dhe humane.

Kërkesat e përgjithshme për pranimin

a) Të jetë shtetas shqiptar;
b) Të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
c) Të jetë në gjendje të mirë shëndetësore dhe i/e aftë fizikisht për të kryer detyra me rrezik të shtuar;
ç) Të mos jetë i përjashtuar nga shërbimi zjarrfikës, Policia e Shtetit apo nga institucionet e tjera të administratës publike;
d) Të ketë mbaruar arsimin e mesëm;
dh) Të mos jetë i/e dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale me dashje;
e) Të mos ketë rekorde kriminale në organet e policisë dhe prokurorisë (vërtetim personaliteti nga organet e policisë dhe prokurorisë).
ë) Të jetë i/e moshës nën 30 (tridhjetë) vjeç;
f) Të ketë përfunduar testimin fiziko-profesional dhe kursin përkatës pranë Akademisë së Sigurisë ose në qendra të trajnimit zjarrfikës;
g) Të jetë me vendbanim sa më pranë stacionit të MZSH-së;
gj) Për gjininë mashkullore personi duhet të jetë me gjatësi jo më pak se 175 (njëqind e shtatëdhjetë e pesë) cm.
h) Për gjininë femërore, personi duhet të jetë me gjatësi jo më pak se 165 (njëqind e gjashtëdhjetë e pesë) cm.
i) Të jetë me peshë trupore që t’i përgjigjet raportit të gjatësisë.
j) Të jetë i pajisur me dëshmi të aftësisë së drejtimit të automjetit të grupit “C”;
k) Kandidati për personelin drejtues automjetesh zjarrfikëse dhe shpëtimi në shërbimin e MZSH-së duhet të jetë i pajisur me leje drejtimi automjeti, grupi “D”, si dhe me leje drejtimi të veçantë shërbimi, konform kërkesave të Kodit Rrugor. Kanë prioritet kandidatët që zotërojnë profesione si mekanik, shofer, hidraulik, marangoz, infermier, elektricist etj.

Kriteret e pranimit për nivelin e mesëm janë:

 1. të jetë shtetas shqiptar;
 2.  të ketë përfunduar arsimin e mesëm .
 3.  të jetë në gjendje të mirë shëndetësore dhe i/e aftë fizikisht për të kryer detyra me rrezik të shtuar;
 1. të mos jetë i përjashtuar nga shërbimi zjarrfikës, i Policisë së Shtetit apo nga institucione të tjera të administratës publike .
 2. të mos jetë i/e dënuar me vendim të formës së prerë, për kryerjen e një vepre penale me dashje

  Dokumentacioni, Mënyra dhe Afati i Dorëzimit

  Kandidatët duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë:
  Formular aplikimi për pranim në shërbimin e MZSH-së.
  Fotokopje e kartës së identitetit ;
  4. Çertifikatë familjare;
  5. Një kopje të jetëshkrimit( CV);
  6. Një numër kontakti (e-mail) si dhe adresën e plotë të vendbanimit;
  7. Fotokopje deftesë pjekurie;apo diplome.
  8. Raport mjeko-ligjor nga autoriteti kompetent, që vërteton “gjëndje të mirë shëndetsore dhe i/e aftë fizikisht për të kyer detyra me rrezik të shtuar”;
  10. Vërtetim nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor, si dhe nga Prokuroria e Rrethit Gjyqësor;
  11. Vërtetim i gjendjes Gjyqesore (Dëshmi Penaliteti )/ Formular vetëdeklarimi ;
  12. Fotokopje të librezës së punës e njësuar me origjinalin (nëse ka);
  14. Çertifikata, trajnime profesionale, në fushën e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin (nëse ka);
  15. Fotokopje të dëshmisë së aftësisë së drejtimit të automjetit të tipit “C”;
  16. Dokument i lëshuar nga institucionet shëndetësore që vërteton se nuk është përdorues i lëndëve narkotike.
  17. Fotografi (2.5 x 3.5 cm), 2 (dy) copë

  Dokumentat duhet të dorëzohen tek Protokolli i Bashkisë e Librazhd brënda datës 28.09.2021

  Rezultatet për Fazën e Verifikimit Paraprak

  Në përfundim të afatit të verifikimit paraprak, Bashkia Librazhd  do të shpallë në faqen e internetit dhe në stendat e informimit të publikut listën e kandidatëve që plotësojnë kushtet e përgjithshme dhe kriteret e aplikimit, të kërkuara më sipër si dhe  për datën,vendin dhe orën e zhvillimit të procedurave.
  Kandidatët e skualifikuar kanë të drejtë të ankimohen pranë Njësisë së Burimeve Njerëzore të Bashkisë ibrazhd . Afati i ankimimit është 2 (dy) ditë nga data e shpalljes së rezultateve të verifikimit

  Fusha kryesore mbi të cilën bazohet konkurimi

  · Ligjin nr.139, date 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”
  · Ligji nr.152, datë 21.12.2015 ‘Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin”.
  · VKM nr. 520 dt.25.07.2019 “Për miratimin e rregullores për Shërbimin e Mbrojtjes nga

Zjarri ”.

Mënyra e Vlerësimit të Kandidatëve

Kandidatët që kualifikohen për të vazhduar proçesin e pranimit në shërbimin e MZSH-së u nënshtrohen fazave të konkurimit, si më poshtë:
a) Testim me shkrim;
b) Testim i aftësive fizike;
c) Intervistë me gojë;
ç) Testimi psikologjik;
d) Verifikim përfundimtar i aplikantit.

Procedura e konkurimit do të ndjekë këto faza:

– Testimi me shkrim, shërben për të vlerësuar nëse aplikanti zotëron njohuritë dhe aftësitë e nevojshme për kryerjen e detyrave të punonjësit të shërbimit të MZSH-së. Aplikantët që kanë marrë 70% të pikëve të përcaktuara për testin me shkrim, do të njoftohen për të vazhduar procesin e testimit të aftësive fizike.
– Testimi i aftësive fizike, teston aftësitë psiko-motore, ku përfshihen: shpejtësia, shkathtësia fizike, rezistenca, forca muskulare dhe koordinimi fizik, të domosdoshme për punën e punonjësit të shërbimit të MZSH-së. Aplikantët që kanë marrë mbi 70% të pikëve maksimale vazhdojnë procesin e testimit.
– Intervista me gojë konsiston në testimin e aftësitëve të aplikantit për të komunikuar qartë, për të shprehur ide dhe koncepte, si dhe për të analizuar e për të marrë vendime.
– Testimi psikologjik konsiston në vlerësimin e aftësive të kandidatit për të reaguar në
mënyrën e duhur në kushtet e një stresi minimal;
Rezultati i përgjithshëm i aplikantit përcaktohet si shumatore e rezultatit të testimit me shkrim 50% dhe rezultatit të intervistës me gojë 50%.

Kandidatët fitues do të renditen sipas pikëve të mara dhe përzgjedhja e kandidateve për tu emëruar do të fillojë nga kandidati fitues që ka marë më shumë pikë.

Njësia e Burimeve Njerëzore në Bashkinë e Librazhdit  do të shpallë fituesit në

portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit” në faqen e internetit të Bashkisë Librazhd  dhe në stendat e informimit të publikut.

Kandidatët jo fitues kanë të drejtë të ankimohen pranë Njësisë së Burimeve Njerëzore të Bashkisë Librazhd .

Afati i ankimimit është 5 ditë nga data e shpalljes së rezultateve të testimit.

Planifikimi Urban – Perfshirja e gjithe grupeve te interesit.

Zhvillimi i qytetit të Librazhdit është çështje e një grupi të gjerë të palëve të interesuara dhe jo vetëm. Të gjithë banorët e Librazhdit janë të interesuar që qyteti të zhvillohet, në shumë dimensione të tij. Për këtë arsye, procesi i planifikimit urban, duke përfshirë të gjithë aktorët e interesuar kontribuojne drejtpërdrejt në përmirësimin e përfshirjes së nevojave të grupeve të ndryshme në këtë process planifikimi. Ndaj, duhet të sigurohet një proces i hapur, transparent dhe pjesëmarrës.

Në zbatim të iniciativës “ATELIER Librazhd”, që ka për synim ndërtimin e kapaciteteve profesionale për panifikimin urban të orientuar drejt dialogut, si dhe përfshirjen sociale në proceset e dizenjimit, kemi pergattitur nje pyetesor – intervestë e cila do të realizohet me punonjësit e pushtetit vendor, institucione te ndryshme dhe banoret e qytetit.

Qëllimi: Kjo intervistë ka për qëllim të evidentojë, sfidat, mundesitë/ potencialin dhe nevojat e organeve të pushtetit vendor në raport me planifikimin urban me pjesëmarrje. Ky është një projekt pilot /eksperimental për sa i takon zbatimit te instrumentit ‘Do-Tank’ (Do-Tank është një ushtrim aktiv planifikimi që zhvillon ide dhe koncepte për qytetin e Librazhdit).

Lutemi te plotesoni njerin nga linqet e meposhtme:

 

pyetesori per institucione

———————————————————————————————————————–
———————————————————————————————————————–
Duke ju falenderuar,
Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit te Territorit,Projektimeve dhe Strehimit
Bashkia Librazhd

Thirrja e trete publike per OSHC-te ne Bashkine Librazhd ne kuader te programit ReLOad.

Shtyhet deri në datën 15 Nentor aplikimet për Thirrjen Publike për zgjedhjen e një përfaqësuesi të organizatve të shoqërisë civile (OSHC-ve) në Komisionin e Vlerësimit të aplikimeve për Thirrjen e tretë publike për OSHC-të në Bashkinë Librazhd në kuadër të partneritetit me programin ReLOaD.

Per me shume informacion ju lutemi klikon ne linkun e meposhtem.

Thirrje per anetar OSHC -komision Vleresimi- LB (1)

 

 

Sesion informimi në lidhje me thirrjen më 3 Nëntor 2020, ora 14:30-16:00

Bashkia Librazhd në kuadër të bashkëpunimit me programin ReLOaD në Shqipëri ka hapur thirrjen e tretë publike për projekt propozime nga organizatat e shoqërisë civile. Kjo thirrje është e hapur deri më 09.11.2020 dhe të gjitha detajet mbi të gjenden në faqen zyrtare të Bashkise Librazhd.

Per me shume informacion ju lutemi klikoni ne linkun e meposhtem.

Publikim per Diten e Hapur Online – LB

THIRRJE PUBLIKE PER ORGANIZATAT E SHOQERISE CIVILE

BASHKIA  LIBRAZHD NË PARTNERITET ME PROGRAMIN ReLOaD SHPALL:

  

 THIRRJEN E TRETË PUBLIKE PËR ORGANIZATAT E SHOQËRISË CIVILE PËR DORËZIMIN E PROJEKT PROPOZIMEVE NË PROGRAMIN RAJONAL PËR DEMOKRACINË VENDORE NË BALLKANIN PERËNDIMOR

(ReLOaD)

Qëllimi i përgjithshëm i programit ReLOaD është që të fuqizojë demokracitë pjesëmarrëse dhe procesin e integrimit në BE në Ballkanin Perëndimor, duke mbështetur shoqërinë civile që të jetë pjesë e proceseve të vendimmarrjes si dhe duke stimuluar dhe krijuar një mjedis ligjor dhe financiar inkurajues për të. Disa nga rezultatet që projekti ReLOaD do të arrijë janë:

 • Bashkitë do të përdorin modele transparente dhe të bazuara në projekte konkrete për financimin e OSHC-ve;
 • OSHC-të do të ofrojnë shërbime të cilat adresojnë nevojat e qytetarëve në bashkitë partnere dhe janë në zbatim të planeve dhe strategjive lokale për zhvillim;
 • Kapacitete të fuqizuara të OSHC-ve dhe njësive të pushtetit vendor për të zbatuar skemat e grantit dhe ofruar projekte cilësore;
 • Përmirësimi i bashkëpunimit rajonal, dialogut, ndarjes së praktikave ndërmjet njësive të pushtetit vendor dhe OSHC-ve në Ballkanin Perëndimor.

Për sa më sipër, Bashkia LIBRAZHD dhe programi ReLOaD fton të gjitha Organizatat e Shoqërisë Civile (OSHC-të) në Shqipëri që të paraqesin projekt-propozime që janë në përputhje me objektivat zhvillimore dhe prioritetet e Bashkisë LIBRAZHD si më poshtë:

 1. Zhvillimi i  Turizmit

1.1 Përdorimi i mjeteve inovatore në promovimin e vlerave turistike dhe kulturore  të zonës.

1.2 Organizimi i aktiviteteve që synojnë promovimin e burimeve turistike të Bashkisë Librazhd.

 1. Zhvillimi i qëndrueshëm i mjedisit

2.1    Promovimi i mbrojtjes së mjedisit nëpërmjet zhvillimit të aktiviteteve të ndryshme në natyrë.

2.2    Ndërgjegjësim mbi mbrojtjen e mjedisit duke e konsideruar atë në disa dimensionet: peisazhit natyror, historik, kulturor, social, biodiversitetit etj.

 1. Shërbime komunitare dhe mbështetja e të rinjve

3.1    Shërbime komunitare për grupet e margjinalizuara, vecanërisht për moshën e tretë dhe personat me aftësi të kufizuar.

3.2    Mbështetja e grave dhe/ose të rinjve në zbatimin e ideve të biznesit për fuqizimit dhe zhvillimin e tyre ekonomik.

Shuma e fondeve për projektet e miratuara do të jetë nga 1.000.000 Lek deri 2.000.000 Lek.

OSHC-të të cilat kanë qenë partnere dhe kanë zbatuar projekte në thirrjen e parë dhe të dytë kanë të drejtë të aplikojnë, por vlera totale e grantit për të gjtha thirrjet (miratuar në thirrjen e parë dhe të dytë dhe aplikuar në thirrjen e tretë) nuk duhet të kalojë 5.000.000 ALL përfituar nga projektet e zbatuara në bashkinë Librazhd.

Bashkia rezervon të drejtën të mos alokojë të gjitha fondet që ka në dispozicion në rast se projekt-propozimet e paraqitura nuk i plotësojnë kriteret e përcaktuara. Kohëzgjatja e secilit projekt mund të shkojë nga 6 deri në 12 muaj. Projektet e përzgjedhura duhet të zbatohen në periudhën nga muaji Dhjetor 2020 deri në muajin Dhjetor 2021.

 

 PËRSHTATSHMËRIA/PRANUESHMËRIA:

Pjesëmarrja në këtë thirrje publike është e hapur, në baza të barabarta, për të gjitha OShC-të e regjistruara zyrtarisht (shoqata/organizata apo fondacion) në përputhje me ligjet dhe rregulloret e në fuqi në Shqipëri. Të gjitha organizatat e shoqërisë civile të interesuara mund të gjejnë informacion të hollësishëm rreth kushteve për aplikim si dhe për kriteret për financimin e projekteve në Udhëzimin për Aplikantë (Shtojca 6), pjesë përbërëse e dokumentacionit të thirrjes publike.

DOKUMENTACIONI:

Dokumentacioni i aplikimit për thirrjen publike të Bashkisë Librazhd do të jetë i disponueshëm nga 12 Tetor 2020, pas dërgimit të një kërkese me e-mail në adresën info@bashkialibrazhd.gov.al  ku duhet ta citoni emrin e organizatës së interesuar; ose duke u paraqitur personalisht në zyrën e Protokollit (Sheshi Gjorg Golemi, 3400, Librazhd).Të gjitha informatat e nevojshme, si dhe një version elektronik i paketës së aplikimit mund të gjendet edhe në web-faqen zyrtare të Bashkisë (www.bashkialibrazhd.gov.al ).

Me qëllim mbështetjen e OSHC-ve për të paraqitur aplikime në përputhje me kriteret e Udhëzuesit, bashkia do të organizojë një takim informuese/ditë të hapur:

 1. Bashkia Librazhd do të organizojë një takim informues/ditë të hapur mbi Thirrjen e tretë publike, ku ftohen të marin pjesë të gjitha organizatat e interesuara për të aplikuar në përgjigje të kësaj Thirrjeje. Ky takimi ka si qëllim, informimin e OSHC-ve mbi elementët kryesorë të Thirrjes, duke u fokusuar tek elementët më të rëndësishëm për OSHC-të. Për Bashkinë Librazhd takimi informues do të organizohet online më 28/10/2020. Më shumë detaje për këtë aktiviteti do të jepen së shpejti nga Bashkita përkatëse nëpërmjet website.
 1. Pyetje rreth thirrjes publike mund të behën përmes e-mail adresës info@bashkialibrazhd.gov.al, duke iu referuar thirrjes publike. Pyetjet mund të dërgohen deri më 03/11/2020, ndërsa përgjigjet do të jepen me shkrim brenda 5 ditëve pune që nga data e pranimit të pyetjeve përkatëse. Për qëllime transparence, përgjigjet mund t’u dërgohen gjithashtu të gjithë organizatave të cilat kanë dërguar pyetje me email.

 

 DORËZIMI I APLIKIMEVE:

Aplikimet e plotësuara (me të gjithë dokumentet mbështetëse) duhet të dorëzohen në tri (3) kopje të shtypura dhe një koje elektronike (CD apo USB), të vendosura në një zarf të vulosur mbi të cilin është shkruar referenca e thirrjes publike, përmes postës zyrtare apo personalisht, gjatë ditëve të punës (e hëne – e premte), nga ora 09:00 deri ora 15:00, në adresat në vijim:

Bashkia e Librazhd

Sheshi Gjorg Golemi

3401, Librazhd

Afati për dorëzimin e aplikimeve është data  09/11/2020 , ora 15:00. Aplikimet e dorëzuara pas këtij afati do të  merren parasysh vetëm nëse vula postare tregon se data dhe koha e dërgimit ka qenë para mbylljes së afatit zyrtar. Pjesa e jashtme e zarfit duhet të përmbajë titullin e thirrjes për dorëzimin e propozimeve, emrin dhe adresën e plotë të kandidatit, emrin e plotë të projektit dhe mbishkrimin “Të mos hapet përpara hapjes zyrtare.” Formulari për regjistrimin e dokumentacionit të pranuar lëshohet nga përfaqësuesi i bashkisë. Të gjithë aplikantët që kanë paraqitur propozime, pavarësisht nëse pranohen ose jo, njoftohen me shkrim për vendimin e marrë për projekt-propozimin e tyre brenda 30 ditëve pune nga mbyllja e thirrjes publike. Rezultatet do të publikohen në faqen e internetit të bashkisë www.bashkialibrazhd.gov.al

Dokumentat e nevojshem mund te shkarkohen me poshte:

A. Deklarata e Partneritetit

B. Deklarata e shmangies se konflikitit te interesit (1)

SHTOJCA 1 (1)

SHTOJCA 6

SHTOJCA 7 (1)

SHTOJCA 8 (1)

SHTOJCA 9 (1)

SHTOJCA 10 (1)

SHTOJCA 11 (1)

SHTOJCA 12 (1)