Njoftim-Shtator-2017

 

NJOFTIM

 

PËR MBLEDHJEN E KËSHILLIT TË BASHKISË

 

 Mbështetur në Ligjin  nr. 139/2015 datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”,  neni 53 pika 2 dhe pika 4, ju njoftojmë se ditën e Hënë, date 25.09.2017, ora 10:00 në sallën e mbledhjeve të Këshillit, zhvillohet  mbledhja e Keshillit e Bashkiak për mujain Shtator 2017 me këtë rend dite:

 1. Betemi i znj. Kimete Prrenja si anëtare e Këshillit Bashkiak.
 2. P/Vendim “Per propozim për dhenien e ndihmes ekonomike per periudhen 1-30.09.2017 ”.
 3. P/Vendim “Mbi dhënien e pagesave për aftësinë e kufizuar për muajin Shtator 2017”.
 4. P/Vendim “Mbi dhënien e ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar 6 % i muajit Gusht dhe që trajtohen në Shtator 2017 si dhe kompesimin e enegjisë elektrike për muajin Korrik 2017”
 5. P/Vendim “ Për disa ndryshime në V.K.B Nr. 14 dt. 25.01.2017, në buxhetin e vitit 2017”
 6. P/Vendim “ Për përdorim të fondit rezervë ”
 7. P/Vendim “ Për miratimin e përdorimit të fondit të finacuar nga Z. Abdulaziz Ibrahim Alkhoriji Est………”
 8. P/Vendim “ Për miratimin e përdorimit të fondit të finacuar nga World Vision Albania sipas kontratës me kushte të paracaktuara nga vetë World Vision Albania për ndërtimin e një shkolle vartëse në fshatin Arrëz………”
 9. P/Vendim “ Për caktimin e agjentit tatimor”
 10. Raportimi për periudhën 6-mujore Janar – Qershor 2017 mbi realizimin e të ardhurave dhe treguesve të buxhetit të Bashkisë.
 11. Informacionin për realizimin e e mbledhjes së taksave dhe tarifave vendore Zona A, Bashkia Librazhd.

 

 1. Të ndryshme

KRYETARI I KËSHILLIT BASHKIAK

Mitat BIÇAKU

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>