Paketa fiskale 2022 miratuarNe linkun e meposhtem do te gjeni programin e transparences per Bashkine Librazhd.  
 
 
 
 
 
Programi Model i Transparences per njesite e veteqeverisjes vendore