Mbyllja e shkollës Funarës

Bashkë me drejtuesin e ri të Zyrës Arsimore Librazhd z. Qamil Mema pamë nga afër gjendjen e shkollës 9-vjeçare Funarës,njësia administrative Orenjë.
Për shkak te dëmeve që godina ka pësuar vendosëm mbylljen e saj pasi dëmet ishin të konsiderueshme dhe nuk garantohej siguria e nxënësve dhe trupës mësimore.

Ndërkohë mësimi do vazhdojë normalisht në ambjente të tjera duke mos u ndërprerë për asnjë moment.

 

 

Rikonstruksioni i shkolles “Rrahman Çota”

Gjatë katër vitevete fundit Bashkia Librazhd eshte orientuar nga puna e përditshme dhe e pa ndërprerë për të përmirësuar cilësisht jetën e banorëve.

Investimi që sapo përfunduam në bashkëpunim me Qeverinë Shqiptare është rikonstruksioni total i shkollës së mesme “Rrahman Çota”, ndërtimi i palestres, sistemi qëndror i ngrohjes bashke termoizolimin e godinës.
Shkolla e mesme e bashkuar “Rrahman Cota” Hotolisht vitin e ri shkollor do të presë 500 nxënës. Në përfundim të investimit në godinën e shkollës u përfituan 12 klasa mesimi, 2 laboratore, 1 zyre drejtorie dhe 1 salle mesuesish.
Punimet realizuara janë :
• Rikonstruksioni i të gjithë ambienteve te mësimdhenies, duke kryer:
suvatime te reja siperfaqe prej 3700 m2, veshje me sistem kapot per termoizolimin 1100 m2, shtresa dysheme te reja prej 980 m2, sistem ndricimi te ri, dyer dhe dritare te reja sip 230 m2 mbulese te re me cati siperfaqe 560 m2 , sistemi qendror ngrohje me kaldaje, dhe jane vendosur 62 radiatore ngrohes .


 Ndertimi i palestres se re me te gjitha ambientet funksionale, 
1. 360 m2 palester 
2. 180 m2 ambjente ndihmese.
• Rregullimi i ambjenteve te jashtme per aktivitete sportive dhe ambiente per shlodhje dhe argëtim me stola dhe gjelberim,
1. 2000 metra shtrim me pllaka dhe 
2. 2200 siperfaqe e gjelbert dhe ambinete shplodhje, 
3. jane mbjelle 32 drure dhe shkurre decorative.
4. Jane vendosur 20 stola
• Punime per furnizimin me uje te pijshem dhe largimin e ujrave te ndotura,
• Mbrojtjen ndaj zjarrit (MNZ).
• Eshte rindertuar rrethimi I jashtem me nje gajtesi prej 300 m linear
• Jane vendosur 8 ndricues te rinj.
Së bashku me Deputetin Taulant Balla ju bashkuam sot gëzimit të ligjshëm të nxënësve, prindërve dhe mësuesve të kësaj shkolle.
Ne mbetemi të vendosur që të ofrojmë njësoj kushte komode për nxënësit pavaresisht nëse ndodhen në fshat apo në qendër të qytetit.

best forex broker

#

Njoftim per Azhornimet e Tokes Bujqesore

Drejtoria e Bujqesise prane Bashkise Librazhd ka bërë azhonimet dhe plan rilevimet sipas tapive të aplikantëve. Personat e mëposhtëm të paraqiten tek kjo zyrë për plotësim dokumentacioni, për të dërguar dosjet në ZVRPP.


1.Emin Qosja Hotolisht 
2.Xharije Bahiti Kuturman 
3.Lutfi Çekrezi Dardhe 
4.Shefqet Balla Kostenje 
5. Muhamet Alla Kuturman 
6. Destan Alla Zgosht 
7.Daut Koxha Gizavesh 
8.Hysni Shalla Mirake 
9.Ferdinand Kurti Spathar 
10.Shefqet Kurti Spathar 
11.Skender CaniGurshpate 
12.Baki Nura Stebleve 
13.Muhamet Mali Borove 
14.Luan Musta Borove 
15.Allaman Musta Borove 
16.Adem Nogu Hotolisht 
17.Xhemal Duka Dardhe 
18.Behije Lloga Hotolisht 
19.Mereme Skeja Dorez 
20.Xhevahir Shkurti Dorez 
21.Ymer Hysa Lib.Katund 
22.Alush Hysa Lib.Katund 
23.Nazif Kasa Gurshpate 
24.Bajram Hidri Semes 
25.Ferit Cekani Vilan 
26.NadireKasa Gurshpate 
27.Qamile Kasa Gurshpate 
28.Ismet Hoxha Mirake 
29.Hysen Koçi Dardhe 
30.Bujar Gjyshka Dorez 
31.Dilo Cekani Vilan 
32.Ahmet Lleshi Marinaj 
33. Levend Lleshi Marinaj 
34.Haxhi Çuka Xhyre 
35.Nazmi Ruçi Orenje 
36.Hamza Lleshi Marinaj 
37.RamazanBogdaniLetem 
38.Rrahman Doda Lunik 
39.Nazmi Doda Lunik 
40.Musa Gjura Kuturman 
41.Ramazan MaciP.Qender 
42.Servet Bahiti Kuturman 
43.Isuf. Stermugu P.Sheh 
44.Osman Tola Mirake 
45.Sali Tola Mirake 
46.Gani Koçi Gizavesh 
47.Ferit Tamizi Stebleve 
48.Astrit Dobra Gizavesh 
49.Ramazan Alliu Dardhe 
50.Avni Brahja Dardhe 
51.Sami Mema Spathar 
52.Haki Xhoxha Neshte 
53.Sami Blloshmi Xhyre 
54.Dashamir Çepi Xhyre 
55.Saimir Xhani Gizavesh 
56.Kujtim Koçi Mirake 
57.Ramazan ÇotaHotolisht 
58.Arif Cekani P.Qender 
59.Shaban Kurti Hotolisht 
60.Jorgo Kurti Hotolisht 
61.Kujtim Karamuça Rinas 
62.Hamide Alla Zgosht 
63.Halit Buzra Gizavesh 
64.Sami Biçaku Letem 
65.Beshir Hoxha Spathar 
66.Xhimi Xhepi Xhyre 
67Xhemal. Alla Kuturman 
68.Hamit Goma Funares

NJOFTIM

NJOFTIM

NJOFTOHEN TE GJITHE QYTETARET E BASHKISE LIBRAZHD  TE PARAQESIN  PRANE SEKTORIT TE TATIM TAKSAVE  DOKUMENTACIONIN PERKATES PER LLOGARITJEN TARIFAVE DHE TAKSAVE VENDORE PER VITIN 2019 SI ME POSHTE :

 1. CERTIFIKATEN E PRONESISE SE OBJEKTIT/ BANESES 
 2. VERTETIM PENSIONI
 3. VERTETIM INVALIDITETI
 4. VERTETIM  QE TRAJTOHET ME  NDIHME EKONOMIKE
 5. CERTIFIKATE FAMILJARE

DOKUMENTACIONI TE DEPOZITOHET  BRENDA QERSHORIT 2019

JU FALEMINDERIT !

               BASHKIA  LIBRAZHD

BASHKIA LIBRAZHD NË PARTNERITET ME PROGRAMIN ReLOaD

BASHKIA LIBRAZHD NË PARTNERITET ME PROGRAMIN ReLOaD SHPALL:

THIRRJEN E DYTË PUBLIKE PËR ORGANIZATAT E SHOQËRISË CIVILE PËR DORËZIMIN E PROJEKT PROPOZIMEVE NË PROGRAMIN RAJONAL PËR DEMOKRACINË VENDORE NË BALLKANIN PERËNDIMOR

(ReLOaD)

Qëllimi specifik i këtij programi është fuqizimi i bashkëpunimit ndërmjet njësive të pushtetit vendor dhe shoqërisë civile në Ballkanin Perëndimor, duke inkurajuar zbatimin e modelit te suksesshëm të realizuar në Bosnje dhe Hercegovine lidhur me financimin e organizatave të shoqërisë civile (OSHC) nga buxheti i pushtetit vendor ne përputhje me prioritet vendore.

Për sa më sipër, Bashkia Librazhd dhe programi ReLOaD fton të gjitha Organizatat e Shoqërisë Civile (OSHC-të) në Shqipëri që të paraqesin projekt-propozime që janë në përputhje me objektivat zhvillimore dhe prioritetet e Bashkisë Librazhd si më poshtë:

 1. Rini dhe shërbime komunitare për grupet e margjinalizuara
  1. – Fuqizimi i të rinjve dhe rritja e pjesëmarrjes në vendimarrje.
  2. – Ndërgjegjësim dhe Shërbim komunitar për grupet e margjinalizuara (komuniteti Rom, Egjyptian, mosha e tretë)
 1. Mbështetja e fermerëve dhe ndërgjegjësimi ndaj rëndësisë së prodhimit bujqësor.
  1. – Rritja e kapaciteteve të fermerëve lokalë.
  2. – Rritja e vëmendjes ndaj zonave rurale për rritjen e prodhimit agro-kulturor.
 1. Zhvillimi i Turizmit dhe Mbrojtja e Mjedisit
  1. – Promovimi i mbrojtjes së mbjedisit dhe promovimi i vlerave kulturore e turistike të zonës
  2. – Përdorimi i mjeteve inovatore në promovimin e vlerave kulturore e pikave turistike të zonës.

Shuma e fondeve për projektet e miratuara do të jetë nga 1.000.000 Lek deri 3.500.000 Lek.

 

OSHC-të mund të dorëzojnë më shumë se një projekt propozim nëse shuma totale nuk tejkalon shumën prej 7.000.000 Lek për gjithë kohëzgjatjen e projektit ReLOaD (Shkurt 2017 – Janar 2020).

Pjesëmarrja në këtë thirrje publike është e hapur, në baza të barabarta, për të gjitha OShC-të e regjistruara zyrtarisht (shoqata/organizata apo fondacion) në përputhje me ligjet dhe rregulloret e në fuqi në Shqipëri. Të gjitha organizatat e shoqërisë civile të interesuara mund të gjejnë informacion të hollësishëm rreth kushteve për aplikim si dhe për kriteret për financimin e projekteve në Udhëzimin për Aplikantë (Shtojca 6), pjesë përbërëse e dokumentacionit të thirrjes publike.

DOKUMENTACIONI:

 

Dokumentacioni i aplikimit për thirrjen publike të Bashkisë Librazhd do të jetë i disponueshëm nga 08/02/2019, pas dërgimit të një kërkese me e-mail në adresën info@bashkialibrazhd.gov.al ku duhet ta citoni emrin e organizatës së interesuar; ose duke u paraqitur personalisht në zyrën Juridike (Sheshi Gjorg Golemi, 3400, Librazhd). Të gjitha informatat e nevojshme, si dhe një version elektronik i paketës së aplikimit mund të gjendet edhe në web-faqen zyrtare të Bashkisë (http://bashkialibrazhd.gov.al/) si dhe në web-faqen e UNDP (www.al.undp.org).

Afati për dorëzimin e aplikimeve është data  25/ 03/ 2019, ora 15:00.

Per te shkarkuar dokumentacionin perkates ju lutemi klikoni ne linkun e meposhtem.

A. Deklarata e Partneritetit

B. Deklarata e shmangies se konflikitit te interesit

SHTOJCA 1

SHTOJCA 2

SHTOJCA 3

SHTOJCA 4

SHTOJCA 5

SHTOJCA 6

SHTOJCA 7

SHTOJCA 8

SHTOJCA 9

SHTOJCA 10

SHTOJCA 11

SHTOJCA 12

SHTOJCA 13

Logo Per shpalljen

“PROGRAMI RELOAD”

Pershendetje,

Ne emer te Bashkise Librazhd do donim te ftonim te gjithe perfaqesuesit e shoqatave qe veprojne ne Librazhd, ne takimin qe do mbahet me date 31 Janar 2019 ora 10.00 ne ambjentet e salles se Keshillit Bashkiak ne kuader te Programit ReLOaD qe po zbatohet edhe ne Bashkine Librazhd.

Ne takim do te diskutohet rreth 5 prioriteteve qe ka caktuar Bashkia Librazhd per thirrjen e dyte dhe zgjedhjen e nje perfaqesuesi nga shoqeria civile per te qene pjese e komisionit te vleresimit te projekteve. Personi do te propozohet dhe zgjidhet nga vete ju.

Ju lutem mbani shenim daten pasi pjesemarrja juaj ne kete takim ka shume rendesi. Per te konfimuar pjesemarrjen shkruani ne adresen e emailnesilakoka@bashkialibrazhd.gov.al “

Mblidhet Keshilli i Sigurise Vendore Publike

Prane Bashkise Librazhd u mbajt takimi  i rradhes se Keshillit te Sigurise Vendore Publike ku patem nderin te kishim prezent Ambasadorin e Prezences se OSBE ne Shqiperi, z. Bornchardt dhe zevendes drejtorin e Drejtorise se Policise Vendore Elbasan z. Balla.   Ajo cka doli njezeri nga gjithe te pranishmit ishte nevoja per forcimin e bashkepunimit, e sidomos shtrirjen e reformes se decentralizimit per sherbimet ndaj komunitetit edhe ne agjensi te tjera veprimi. E falenderojme Z. Bornchardt i cili vazhdon te mbeshtesi perpjekjet tona te perditshme per ndergjegjesimin e komunitetit dhe duke i pare ceshtjet e sigurise nje pergjegjesi e te gjitheve.

 

 

 

47473921_2131864020437057_2745405248074940416_n 47475648_2131864250437034_8487083834796408832_n 47579191_2131864043770388_8038056866699280384_n 47685800_2131864000437059_2820319880127971328_n