Pagesa e Taksave

Taksat dhe Tarifat e Administruara nga Agjencia e Tarifave dhe Taksave Vendore

TAKSAT

  1. Taksa mbi ndërtesën
  2. Taksa mbi trruallin
  3. Takse reklame
  4. Taksa e tabelës

 

TARIFAT

  1. Tarifa e pastrimit
  2. Tarifë ndriçimi
  3. Tarifë gjelbërimi
  4. Tarifa për zënien e hapësirave publike
  5. Tarife parkimi

 

Mënyra e pagesës:

Detyrimi për taksat dhe tarifat vendore është vjetor dhe pagesa bëhet nëpërmjet çdo banke të nivelit të dytë ose prane  Bashkise Librazhd.