Auditimi i brendshëm është veprimtari e pavarur, që jep siguri objektive dhe ofron këshillim për menaxhimin e projektuar për të shtuar vlerën e për të përmirësuar veprimtarinë e njësisë publike. Auditimit i brendshëm ndihmon njësinë publike për të  arritur objektivat, nëpërmjet një veprimtarie të disiplinuar dhe sistematike, për të vlerësuar e përmirësuar efektivitetin e manaxhimit të riskut,si dhe proceset e kontrollit e të qeverisjes.