Mbledhje Këshilli Maj 2023

 

 

 

 

 

 

Mbështetur në Ligjin  nr. 139/2015 datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, neni 53 pika 2 dhe pika 4, ju njoftojmë se ditën e PREMTE, date 12.05.2023, ora 10:00 do të zhvillohet mbledhja e Këshillit Bashkiak për muajin  Maj 2023. Mbledhja do të zhvillohet te Pallati Kulturës “Sadi Halili”   me  këtë rend dite:

 

 

Njoftim per mbledhjen e Keshillit Bashkiak muaji Prill 2023

Mbeshtetu ne Ligjin nr. 139/2015 DATE 17.12.2015 “Per veteqeverisjen vendore”, neni 53 pika 2 dhe pika 4, ju njoftojme se diten e  PREMTE, date 28.04.2023, ora 10:00 do te zhvillohet mbledhja e Keshillit Bashkiak per muajin Prill 2023. Mbledhja do te zhvillohet te Pallati Kultures “Sadi Halili”.

 

Njoftim për Konsultim Publik

Në zbatim të Ligjit Nr.146/2014 “Për Njoftimin dhe Konsultimin Publik” , Ligjit nr.139/2015 “Për Vetqeverisjen Vendore”, Ligjit nr.9936 datë 26.06.2008 “Për Menaxhimin e Buxhetit në Republikën e Shqipërisë”, Ligjit nr.9632 datë 30.10.2006 “Për Sistemin e Taksave Vendore”, bashkia Librazhd do të informojë komunitetin mbi të dhënat për zbatimit e buxhetit të bashkisë për vitin 2022, vitin 2023 në vazhdim, draft projektit te pare për secilin program buxhetor të PBA 2024-2026, dhe shërbimet e ofruara nga Bashkia.

 

Konsultim Publik 2023