Njoftim për Konsultim Publik

Në zbatim të Ligjit Nr.146/2014 “Për Njoftimin dhe Konsultimin Publik” , Ligjit nr.139/2015 “Për Vetqeverisjen Vendore”, Ligjit nr.9936 datë 26.06.2008 “Për Menaxhimin e Buxhetit në Republikën e Shqipërisë”, Ligjit nr.9632 datë 30.10.2006 “Për Sistemin e Taksave Vendore”, bashkia Librazhd do të informojë komunitetin mbi të dhënat për zbatimit e buxhetit të bashkisë për vitin 2022, vitin 2023 në vazhdim, draft projektit te pare për secilin program buxhetor të PBA 2024-2026, dhe shërbimet e ofruara nga Bashkia.

 

Konsultim Publik 2023

Njoftim per blerje pajisjesh kompiuterike

Njoftim.

Organizata Rinore SOEKin ne bashkepunim me partneret e saj shpallin proceduren e blerje ve te paisjeve kompjuterike.

Kjo proçedure prokurimi hartohet në kuadër të zbatimit të projektit me titull “Krijimi i
përfaqësisë së të rinjve në proceset e vendimarrjes së qeverisjes vendore”. Ky projekt me
partner në zbatim UNDP financohet nga Bashkimi Europian dhe Bashkia Librazhd. Synimi
kryesor i këtij projekti është fuqizimi i rolit të rinjve nëpërmjet rritjes së ndikimit dhe
pjesëmarrjes se tyre në vendimarrjen lokale për politikat rinore dhe më gjerë. Në këtë kuadër
është parashikuar mundësimi i blerjes se dy kompiuterave dhe nje printeri per zyren e te
rinjve e cila do të ngrihet në ambjentin e dhene ne dispozicion nga Bashkia Librazhd.

Per informacion me te plote rreth procesdures klikoni ketu      soekin

Njoftim

NJOFTIM

NE KUADER TE PROGRAMIT  ReLOaD Organizata  Rinore SOEK-in  kërkohet:

Ekspert ( trajnues) mbi Shkrim Projektesh

 

Emri i projektit: “Krijimi i përfaqësisë së të rinjve në proceset e vendimarrjes së qeverisjes vendore”.

Per me shume informacione ju lutemi klikoni me poshte

Njoftim i plote