Njoftim.

Organizata Rinore SOEKin ne bashkepunim me partneret e saj shpallin proceduren e blerje ve te paisjeve kompjuterike.

Kjo proçedure prokurimi hartohet në kuadër të zbatimit të projektit me titull “Krijimi i
përfaqësisë së të rinjve në proceset e vendimarrjes së qeverisjes vendore”. Ky projekt me
partner në zbatim UNDP financohet nga Bashkimi Europian dhe Bashkia Librazhd. Synimi
kryesor i këtij projekti është fuqizimi i rolit të rinjve nëpërmjet rritjes së ndikimit dhe
pjesëmarrjes se tyre në vendimarrjen lokale për politikat rinore dhe më gjerë. Në këtë kuadër
është parashikuar mundësimi i blerjes se dy kompiuterave dhe nje printeri per zyren e te
rinjve e cila do të ngrihet në ambjentin e dhene ne dispozicion nga Bashkia Librazhd.

Per informacion me te plote rreth procesdures klikoni ketu      soekin