Në zbatim të Ligjit Nr.146/2014 “Për Njoftimin dhe Konsultimin Publik” , Ligjit nr.139/2015 “Për Vetqeverisjen Vendore”, Ligjit nr.9936 datë 26.06.2008 “Për Menaxhimin e Buxhetit në Republikën e Shqipërisë”, Ligjit nr.9632 datë 30.10.2006 “Për Sistemin e Taksave Vendore”, bashkia Librazhd do të informojë komunitetin mbi të dhënat për zbatimit e buxhetit të bashkisë për vitin 2022, vitin 2023 në vazhdim, draft projektit te pare për secilin program buxhetor të PBA 2024-2026, dhe shërbimet e ofruara nga Bashkia.

 

Konsultim Publik 2023