Lajmet e Fundit

Njoftim per Konsultim Publik.

NJOFTIM PER KONSULTIM PUBLIK Ne zbatim te Ligjit Nr.146/2014 “Per Njoftimin dhe Konsultimin Publik” , Ligjit nr.139/2015 “Per Vetqeverisjen Vendore”, Ligjit nr.9936 date 26.06.2008 “Per Menaxhimin e Buxhetit ne Republiken e Shqiperise”, Ligjit nr.9632 date 30.10.2006 “Per Sistemin e Taksave Vendore”; Bashkia Librazhd njofton banoret dhe grupet e interesit se ne kuader te hartimit te […]

Lexo të gjitha lajmet